Жазғы мектеп каталогы

Шәкәрім университеті мен ҚР жоғары оқу орындарының білім алушыларын қосымша оқыту үшін университеттің жетекші профессорлары, кафедра доценттерінің ғылыми мектептерінің элективті пәндері.

 

Факультет

Жаратылыстану-математика факультеті

Кафедра

Жаратылыс-ғылыми        пәндерін        оқыту

кафедрасы

Оқытушының аты-жөні,

ғылыми дәрежесі, атағы

Қуанышбаева М.Ғ. б.ғ.к., доцент

Пәннің атауы

Шығыс     Қазақстанның     өсімдіктері     мен

жануарларының биоалуантүрлілігі

Кредиттер саны

2

Пререквизиттері

Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы Өсімдіктер систематикасы

Омыртқасыздар зоологиясы Омыртқалылар зоологиясы

Қысқаша мазмұны

Өсімдіктердің түрлік құрамы. Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың түрлік құрамы. Өсімдіктер мен жануарлардың

экологиялық топтары және тіршілік формалары.

 


 

Факультет

Жаратылыстану-математика факультеті

Кафедра

Жаратылыс-ғылыми        пәндерін        оқыту

кафедрасы

Оқытушының аты-жөні,

ғылыми дәрежесі, атағы

Онтагарова Д.Р. п.ғ.к., доцент м.а.

Пәннің атауы

ЅТЕАМ         оқытуды         ұйымдастырудың

формалары мен әдістері

Кредиттер саны

3

Пререквизиттері

Химияны оқыту әдістемесі Биологияны оқыту әдістемесі

Педагогика

Қысқаша мазмұны

  • "Тақырыптар"бойынша интеграцияланған оқыту.
  • Оқушылардың                  ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру steam-білім беру модельдерін іске асыру құралы ретінде.
  • Оқушылармен          жұмыста          ашық эвристикалық тапсырмаларды әзірлеу және пайдалану. ГАЖ-технологиялар арқылы оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру Зияткерлік steam ойыны оқушылардың 4К құзырлықты дамыту тәсілі

ретінде

 


 

Факультет

Жаратылыстану-математика

Кафедра

Физика-математика       ғылымдары       және

информатика кафедрасы

Оқытушының         аты-жөні,

ғылыми дәрежесі, атағы

Нурабаева Галия Уразовна,ф.-м.ғ.к, доцент

Пәннің атауы

"Қазіргі кванттық физика және ғылым мен техникадағы жетістіктерді қолдану»

Кредиттер саны

1

Пререквизиттері

Атом    және    ядролық    физика,    кванттық

механика

Қысқаша мазмұны

Кванттық физикада қолданылатын зерттеу әдістері: үдеткіштер, коллайдерлер және т.б., жаңа элементар бөлшектердің ашылуы, әлемнің біртұтас көрінісін дамыту, ядролық физикадағы жаңа ашылулар. Нанотехнология,

Атом және ядролық физиканы медицинада, экологияда қолдану

 


 

Факультет

Инженерлік-технологиялық факультеті

Кафедра

Технологиялық   жабдықтар   және    машина

жасау

Оқытушының аты-жөні,

ғылыми дәрежесі, атағы

Абильмажинов Ермек Толегенович, т.ғ.д.,

қауымдастырылған профессор (доцент)

Пәннің атауы

Тамақ өнімдерін сақтау мен тасымалдаудың

кешенді процестері

Кредиттер саны

4

Пререквизиттері

Құрастыру негіздері және машина бөлшектері,

Тамақ өндірісіне арналған жылу-масса алмасу процестері мен аппараттары,

Ет және сүт өнімдерін жылытып және

тоңазытып өңдеуге арналған технологиялық жабдықтар

Қысқаша мазмұны

Тамақ өнімдерін тасымалдауды және сақтауды ұйымдастырудың теориялық

негіздері. Тамақ өнімдерін тасымалдауды және сақтауды техникалық қамтамасыз ету мәселелері. Тамақ өнімдерін, сонын ішінде тез бұзылатын жүктерді тасымалдау және сақтау ерекшеліктері және изотермиялы

қозғалмалы құрамның бекеттердегі өнделу жұмыстары, тоназытқыш қоймаларға

қойылатын талаптар, техникалық жабдықталу мүмкіндіктері. Тоңазыту және сақтау кезінде тамақ өнімдерінің жылуфизикалық

көрсеткіштерін зерттеу.Тасымалдау көлігінің жүк бөлмесіндегі ауа күйінің көрсеткіштері, изотермиялық жылжымалы құрамның

жылутехникалық есептеулерінің шешу жолдары.

 


 

Факультет

Инженерлік-технологиялық факультеті

Кафедра

Технологиялық   жабдықтар   және    машина

жасау

Оқытушының аты-жөні,

ғылыми дәрежесі, атағы

Абильмажинов Ермек Толегенович, т.ғ.д.,

қауымдастырылған профессор (доцент)

Пәннің атауы

Теориялық және қолданбалы механика

Кредиттер саны

5

Пререквизиттері

Математика, Физика, Инженерлік графика,

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Қысқаша мазмұны

Өндіріс техникасы мен әр түрлі құрал

жабдықтарды таңдау, жобалау, есептеу және пайдалану негіздерінің теориясы.

Технологиялық машиналар мен механизмдер және олардың бөлшектерінің жұмыс

жасауының жалпы теориялық заңдылықтары, оларға қойылатын талаптар және жобалау принциптері, істен шығу критерийлері мен

жұмыс істеу мерзімі. Машиналардың, жабдықтар мен аспаптардың құрамды

бөліктері болып табылатын, механизмдер

элементтерін зерттеу мен жобалаудың жалпы 

әдістері мен машиналардың тетіктері мен

тораптарын есептеу негіздері.

 

Білім беру