Minor «Энергетика және ресурстарды үнемдеу»

Табиғи отын қорының шектеулі энергетикалық ресурстары энергияны үнемдеу бағдарламаларын әзірлеу қажеттілігін тудырады. Энергияны үнемдеу-қазіргі әлемдік энергетиканы дамытудың ең тиімді тәсілі. Осыған сүйене отырып, энергетикалық ресурстардың сарқылуының жаһандық мәселерін түсінуге ықпал ететін және энергия мен ресурстарды үнемдеудің әлеуеті мен шаралары туралы түсінік беретін осы курсты оқудың маңыздылығын көрсету қажет.

 

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Энергия ресурстарын ұтымды пайдалану мәселелеріне ғылыми және инженерлік тәсілді, өндірістік процестердің тиімділігін талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру, ресурс үнемдеу саласындағы нормативтік құжаттаманы пайдалану және әзірлеу. Энергияның әртүрлі түрлерін беру және тұтыну кезінде ұтымды пайдалану әдістері мен құралдарын қарастыру.

  • Технологиялық жабдықты пайдалану мен жаңартуда техникалық шешімдерді әзірлеу және қолдану, өнімділікті арттыру, экологиялық қауіпсіздікті арттыру, ресурстарды үнемдеу шараларын қолдану мүмкіндігі.
  •  Отын-энергетикалық балансты, энергетикалық зерттеу нәтижелерін және энергия тиімділігі бағдарламаларын экологиялық-экономикалық бағалауды орындау мүмкіндігі.
  •  Энергия өндіру технологиясын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу қабілеті.

1) Энергияны үнемдеу саласындағы жаңа әзірлемелерді қолдану.

2) Энергия және ресурстарды үнемдеу шараларының тиімділігін бағалаудың өзіндік әдістерін игеру.

3) Энергия және ресурстарды үнемдеу жүйелерін талдау және оңтайландыру әдісін таңдауды негіздеу.

4) Энергия үнемдеудің және ресурстарды үнемдеудің құқықтық, техникалық, экономикалық, экологиялық негіздерін қолдану.

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1

Энергия және оның түрленуі

 

Курсты оқып-үйрену энергия туралы жалпы түсініктерге, энергияның негізгі түрлеріне және оны түрлендіруге негізделген. Дәстүрлі және баламалы энергия көздерін дамытудың әлемдік және отандық тәжірибесін дамыту перспективаларына талдау берілген. Пәнді оқыту сонымен қатар жылу және атом электр станцияларында жылу және электр энергиясын алу, сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерін пайдалану процестерінің ерекшеліктерін зерттеуді көздейді.

2

Энергетика және экология

 

Курсты оқу кезінде энергетиканың негізгі экологиялық проблемалары атап өтіледі. Қоршаған ортаны ең маңызды ластаушы ретінде дәстүрлі энергетикаға ерекше көңіл бөлінеді. Газ тәріздес заттармен және қатты бөлшектермен ластанған кезде энергетикалық объектілердің қоршаған ортаға әсерінің сипаты мен дәрежесі талданады. Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергетикалық ресурстар, энергетиканы дамытудың экономикалық және экологиялық перспективаларын бағалау әдістері қарастырылады.

3

Ғимараттар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия тиімділігі

 

Курс энергия үнемдеу,  энергия тиімділігін арттыру саласындағы негізгі заңдарды, ережелерді зерттейді. Бастапқы және қайталама отын-энергетикалық ресурстардың әртүрлі түрлерін пайдалану тиімділігін бағалау әдістері зерттелуде. Ғимараттар мен құрылыстардағы, кәсіпорындардағы, өндірістік нысандар мен мекемелердегі энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру негіздері қарастырылады. Энергияны үнемдеу мүмкіндігі мен әлеуетін бағалау мақсатында энергия ресурстарын пайдалану туралы мәліметтерді өңдеу және талдаудағы энергия аудитінің рөлі мен маңызы сипатталған.

Білім беру