Minor « Тұтас педагогикалық процесті басқару»

Тұтас педагогикалық процесті басқару-бұл педагогикалық жүйе жағдайында білім беру мен тәрбие мақсаттарын жүзеге асыратын ересектер мен балалардың бағытталған және ұйымдастырылған өзара әрекеті. Ол тұлғаның жас даму теориясына және мұғалімнің шеберлігіне сүйенеді. Мектептегі тәрбие мен оқыту біртұтас педагогикалық процесті құрайды, бірақ өзіндік ерекшеліктері бар. Оқыту мазмұны негізінен әлем туралы ғылыми білімді құрайды. Тәрбие мазмұнында нормалар, ережелер, құндылықтар, мұраттар басым. Оқыту негізінен интеллектке әсер етеді, білім беру ең алдымен жеке тұлғаның қажеттілік-мотивациялық саласына бағытталған. Екі процесс адамның санасына, мінез-құлқына, эмоцияларына әсер етеді және оның дамуына әкеледі.

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Білім алушыларда педагогикалық ғылымның объектісі, пәні және әдіснамасы туралы тұтас және жүйелі түсініктер мен білімді қалыптастыру; тұтас педагогикалық процестің заңдылықтары, қағидаттары, нысандары мен әдістері, сондай-ақ білім алушыларда психология мен адамның физиологиялық дамуының маңызды мәселелері бойынша онтогенезде ғылыми білімді дамытудың алуан түрлі тәсілдері туралы идеяларды қалыптастыру болып табылады.

  • Жаңартылған білім беру мазмұнын ескере отырып, білім алушылардың жас, психофизикалық және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тұтас педагогикалық процесті жобалауға және іске асыруға дайындық.
  • Оқытудың оңтайлы әдістері мен технологияларын таңдау мен қолдануды ескере отырып, шығармашылық ортаны дамыта отырып, білім беру процесін жүзеге асыру мүмкіндігі.
  • Өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға, шығармашылық әлеуетті пайдалануға дайын болу.

1. Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар, қоғам мен мемлекеттің үнемі өзгеріп отыратын өміріне бейімделуге қабілетті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру үшін психологиялық-педагогикалық цикл пәндерінің мазмұнын іске асыру дағдыларын меңгеру

2. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы мен мазмұнын ескере отырып, тұтас педагогикалық процесті жоспарлау, жобалау және іске асыру дағдыларын көрсету.

3. Психологиялық, физиологиялық және жеке ерекшеліктерді, сондай-ақ білім алушылардың ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру процесін іске асыруды жүзеге асыру.

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1.

Жас ерекшелік психологиясы және физиология

Зерттелетін пәннің негізгі мақсаты Адам анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы саласындағы маманның жалпы теориялық дайындығы және баланың денесінің ерекшелігі болып табылады. Адамның дамуы, онтогенездегі психикалық даму, өмір бойы адам дамуының негізгі жас заңдылықтары, әр түрлі жас кезеңдерінде қалыптасатын тұлғаның маңызды психикалық ерекшеліктері туралы тұтас, жүйелі түсінік қалыптасады. Курста басты назар балалардың жоғары жүйке қызметінің заңдылықтарына және олардың жүйке жүйесінің функционалдық ерекшеліктеріне аударылады.

2.

Педагогика

Педагогика-бұл жас ұрпақты тәрбиелеу және оқыту және тұлғаны қалыптастыру туралы ғылым. Педагогиканы оқу пәні ретінде оқыту білім алушыларда педагогиканың объектісі мен пәні, оның функциялары, категориялық аппарат, ғылым әдіснамасы туралы білімді қалыптастыруды мақсат етеді. Курсты оқу Болашақ бакалаврлардың білім беру мекемесі жағдайында педагогикалық процесті жобалау мен бағалауда қажетті құзыреттілігін қалыптастыруды көздейді.

3.

Педагогикалық шеберлік

Оқушының жеке басын қалыптастыру жүзеге асырылатын тұтас педагогикалық процесс жағдайында мұғалімді іс-әрекетке теориялық және практикалық дайындау. Педагогикалық шеберлік-барлық іс-әрекеттерді оңтайландыратын, оларды тұлғаның жан-жақты дамуы мен жетілуіне, оның дүниетанымын, қабілеттерін, әлеуметтік маңызды іс-әрекетке деген қажеттіліктерін қалыптастыруға бағыттайтын кәсіби шеберлік.
Білім беру